LLM Korporátní právo

LLM Korporátní právo

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
74 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program Master of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního práva a problematiky s tím spojené. Program nabízí detailní vhled do problematiky práv, vztahů a chování fyzických i právnických osob v obchodním prostředí a soustředí se na právní praxi týkající se korporací a záležitosti související s životním cyklem každé korporace. Pozornost je tedy věnována především vzniku, financování, správě i zániku obchodních společností. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Postgraduální studium programu LLM se zaměřením na korporátní právo je určeno zejména pro ty studenty, kteří již disponují určitou právní praxí z oblasti práva obchodních korporací, a chtějí si rozšířit své obzory s ohledem na právní a ekonomické pozadí fungování těchto společností. Nejen, že se dozvíte nové informace, ale získáte též podnětné tipy a poznatky z praxe a naučíte se své teoretické znalosti lépe aplikovat na reálné životní situace.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Podnikatel a podnikání Mezinárodní obchodní právo Diplomová práce
Smluvní právo Finanční právo
Právo obchodních korporací Pracovní právo
Soutěžní právo Insolvenční řízení, likvidace obchodní korporace
Hospodářské trestné činy Regulace finančních trhů
V České republice je titul LLM standardně považován za profesní titul. Obvykle se pro studium LLM rozhodnou ti studenti, kteří již disponují předchozím právním vzděláním a mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva. Důraz je kladen zejména na rozšíření teoretických znalostí a jejich následná aplikace v praxi a reálných životních situacích. Absolventi tohoto programu tak nejen zvýší svou kvalifikaci, ale díky poznatkům z praxe také vylepší svou pozici na pracovním trhu.
Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, s právem veřejným a právem mezinárodním, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul LLM, neboli Master of Laws, je titulem magisterského stupně navazující na úspěšné absolvování vysoké školy, zpravidla se specializací na právo a právní problematiku. Titul je typický především pro anglosaské země a v České republice má povahu profesního titulu.
GARANTI PROGRAMU