Často kladené otázky

Na této stránce naleznete nejčastější otázky ke studiu na našem institutu. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenaleznete, neváhejte nás kontaktovat.

Nikdy. Pokud si student zvolí klasickou formu studia, semináře nejsou povinné a slouží pouze pro rozšíření možností získaných informací. Výuka, testování a psaní prací dále probíhá jako u online formy studia. Pokud si student zvolí výuku online, probíhá studium kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Student se tedy do institutu nemusí dostavit fyzicky ani jednou. Vše zvládneme vyřešit online, od podání přihlášky po obhajobu závěrečné práce.

Klasické studium zahajujeme dvakrát ročně a studenti mohou při klasickém studiu navštěvovat vzdělávací semináře, jejichž rozpis se vždy studenti dozví se začátkem studia. Semináře neslouží k testování ani přezkoušení a docházka není nutná, semináře slouží k rozšíření znalostí. Veškeré materiály mají studenti k dispozici ve studentské sekci, veškeré testování či odevzdávání prací probíhá skrze studentskou sekci online. Pokud si student vybere studium online formou, získá přístup do studentské sekce. Testování a odevzdávání prací se odehrává online ve studentské sekci. Dle typu studia musí každý student projít všemi předměty k danému studiu. V každém předmětu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Toto je stejné pro obě formy studia ať klasickou či online. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul. Online konzultace s lektory jsou samozřejmostí pro obě formy studia. Studiem vás provedou lektoři jednotlivých programů, kteří vám vždy rádi poradí a pomohou u každé formy studia. 

Prakticky ihned. Díky našemu kompletnímu online studiu můžete začít kdykoli budete chtít.

Veškeré studijní materiály i kontroly testů a písemných prací má na starosti náš lektorský tým. Ke každému předmětu je přiřazen jeden z našich lektorů, který je kapacitou v daném oboru.

Materiály jsou studentům k dispozici v edukačním systému, do kterého dostane každý student přístup současně se zahájením studia. Každý předmět je ve studentském systému popsán co do obsahu a doporučené literatury, stejně tak jsou u každého předmětu studentům k dispozici skripta k danému okruhu.

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA– 8 -12 normostran, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran.

Ano, přihlášku lze poslat lehce a jednoduše elektronicky přes formulář na našich stránkách. Nemusíte s přihláškou nikam chodit.

Podání přihlášky je zcela zdarma. Neplatíte žádné poplatky, platíte jen za studium.

V případě podání řádně vyplněné přihlášky vás bude studijní oddělení nejpozději do dvou pracovních dnů kontaktovat, a to zpravidla prostřednictvím e-mailu, který byl uveden v přihlášce ke studiu. Obdržíte smlouvu o studiu, kterou je třeba vytisknout, podepsat a písemnou či elektronickou formou zaslat zpět na naši adresu.

Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pokud je však student slovenské národnosti, akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

Studijní obor a studijní program není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ani vysokoškolským studiem dle zahraničních předpisů. Získaný titul není akademickým titulem. Rozhodnutí ohledně nostrifikace tedy záleží na konkrétní firmě, případně instituci a především na legislativní úpravě dané země.

Studium na Prague Institute of Business je akreditováno významnými zahraničními asociacemi, jako jsou The International Association for Higher Education & Accreditation a European Association for Business Studies. Dále je Prague Institute of Business členem nejen profesních asociací, ale i odborných organizací, které se neustále snaží zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Klasické studium zahajujeme dvakrát ročně a studenti mohou při klasickém studiu navštěvovat vzdělávací semináře. Tyto semináře studenti, kteří zvolili online formu studia navštěvovat nemohou.  Studenti klasické formy si mohou vybrat, zdali budou obhajovat závěrečnou práci před komisí osobně v jednom z určených termínů, anebo online.  Studenti online formy studia nemají možnost obhajovat závěrečnou práci osobně.

Pokud hodláte využít vzdělávacích seminářů a máte čas na semináře dojíždět, určitě vám doporučujeme klasickou formu studia. Další možnou výhodou je obhajoba závěrečné práce osobně a nikoliv online, pokud neholdujete moderním technologiím Pokud však nemáte dostatek času a chcete začít studovat ihned, bude pro vás online forma studia to pravé. Online forma studia je zcela kvalitativně totožná a mezinárodně uznávaná jako klasická forma studia díky mezinárodně uznávaným akreditacím.

Na konci studia každý student vypracovává závěrečnou práci, kterou následně musí obhájit. Při klasické formě studia si student může zvolit, zdali bude obhajoba probíhat s jeho fyzickou účasti před komisí ve vypsaných termínech, popřípadě online. Při volbě online studia probíhá obhajoba online formou. 

price and packages-Call-to-action-Icon

Díky studiu BBA,MBA, DBA či LLM získají studenti ty nejdůležitější informace a dovednosti z různých studijních odvětví a oborů, které následně mohou aplikovat do jejich každodenního života i praxe.