Jak studium probíhá?

Seznamte se s průběhem studia na Prague Institute of Business. A jednotlivými odlišnostmi mezi klasickým a online studiem.

Průběh klasického studia

Studium je rozděleno do dvou semestrů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny.

Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

Začátek studia

  • Při zvolení klasického studia, jsou studentům zaslány informace ohledně zahájení výuky vždy před započetím výukového bloku. Studium je zahajováno dvakrát ročně, vždy v říjnu a v květnu.


Jak dlouho trvá klasické studium?

  • Studium trvá přibližně jeden rok. U doktorandských programů je průměrná doba studia 18 měsíců.


Průběh online studia

Pokud máte zájem o studium a nejste z Prahy, anebo jste časově zaneprázdněni a vyhovuje vám naprostá flexibilita studia, pak je pro vás online forma studia správnou volbou. Prague Institute of Business poskytuje vzdělání v moderní online formě, která umožňuje zájemcům studovat odkudkoliv a kdykoliv. Vzdělávací program je navržen tak, aby námi poskytované vzdělání bylo nejen unikátní, ale především obohacující a pomohlo studentům posunout se nejen v profesním, ale také osobním životě.

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Po odeslání přihlášky, podepsání smlouvy o studiu a zaplacení školného, získá každý student přístup do studentské sekce. Dle zvoleného programu musí každý student projít všemi předměty k danému programu. V každém předmětu naleznou studenti studijní materiály, ze kterých čerpají informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvují studenti písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme znalosti. Následně je studentům zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Po dokončení všech předmětů je zadána závěrečná práce, tuto práci studenti online studia obhajují online. Následně je absolventům vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

Studium profesního programu vám poskytne mimořádné prohloubení teoretických a praktických znalostí. Po celou dobu studia jsou s vámi v kontaktu naši odborní lektoři, kteří vám pomáhají při studiu s načerpáním všech znalostí a dovedností jako při klasické formě studia. Pokud se tedy nemůžete dostavit na přednášky, které probíhají při klasické formě 4x za semestr, nebojte se zvolit kompletní online studium.

Studenti, kteří absolvují 100% online formu studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. Diplom a získané vědomosti jsou pro obě formy studia stejné. Získáním diplomu se absolventům prestižního vzdělání na Prague Institute of Business otevírají dveře k prestižním pozicích a růstu příjmů.


Začátek online studia

  • Určíte si začátek. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.


Jak dlouho trvá studium MBA?

  • Studium MBA průměrný student (pracující manažer) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 6 měsíců.


Jak dlouho trvá studium BBA?

  • U studia BBA máme průměrnou dobu studia 8 měsíců, ti nejrychlejší studium ukončí již za 4 měsíce.


Jak dlouho trvá studium LLM?

  • Studium LLM průměrný student (pracující manažer) dokončí do 12 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 8 měsíců.


Jak dlouho trvá studium DBA?

  • Studium DBA průměrný student (pracující top manažer) dokončí do 16 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 12 měsíců.

Jaké jsou rozdíly mezi klasickou a online formou studia?

Klasické studium zahajujeme dvakrát ročně a studenti mohou při klasickém studiu navštěvovat vzdělávací semináře. Tyto semináře studenti, kteří zvolili online formu studia navštěvovat nemohou.

Studenti, kteří si zvolí online formu studia mohou začít studovat ihned po podpisu smlouvy o studiu.

Studenti klasické formy si mohou vybrat, zdali budou obhajovat závěrečnou práci před komisí osobně v jednom z určených termínů, anebo online.

Studenti online formy studia nemají možnost obhajovat závěrečnou práci osobně.
price and packages-Call-to-action-Icon

Díky studiu BBA,MBA, DBA či LLM získají studenti ty nejdůležitější informace a dovednosti z různých studijních odvětví a oborů, které následně mohou aplikovat do jejich každodenního života i praxe.