MPA Veřejná správa

MPA Veřejná správa

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
69 000 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají nebo aspirují na vedoucí funkce ve státní správě. Program MPA představuje variantu studia MBA, uplatňovaného v privátní sféře, zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu. Cílem studia MPA je poskytnout nové znalosti speciálně zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy, dále rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MPA Veřejná správa na Prague Institute of Business je určeno pro zájemce o kariéru v oblasti veřejné správy, kteří pečují o svůj osobnostní, profesní či kariérní růst. Cílem studia MPA je poskytnout nové znalosti speciálně zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy. Po úspěšném zakončení studia MPA na Prague Institute of Business získáte prestižní profesní titul MPA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Studenti se na plnění studijních povinností připravují samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Organizace a činnost územní samosprávy Ekonomika veřejné správy Diplomová práce
Finanční hospodaření územně samosprávných celků Řízení lidských zdrojů v organizaci
Základy managementu a řízení Psychologie vedení a řízení lidí
Strategický management Motivace, pracovní spokojenost a vedení zaměstnanců
Právo na informace, ochrana osobních údajů Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů
Studijní vzdělávací program MPA (Master of Public Administration) je určen především pro státní úředníky či zaměstnance ve veřejné správě, případně zaměstnance neziskových organizací na manažerských pozicích, kteří chtějí svou kariéru a osobnostní růst v oblasti veřejné správy posunout zase o krok dále.
Obsah studijního programu je sestaven tak, aby studentům nabídl aktuální informace a poznatky z oblasti fungování veřejné správy a poskytl jim nový pohled na současné reformy a digitalizaci, které jsou v současné době nevyhnutelné, a aby do veřejné správy byly úspěšně zakomponovány, je třeba se s nimi důkladně seznámit. Jednotlivé předměty jsou tedy sestaveny s ohledem na potřeby zastupitelů měst, obcí a krajů, osoby na vedoucích pozicích úřadů či ostatních úředníků územně samosprávných celků a poskytují nejen teoretické poznatky, ale i důležité zkušenosti z praxe, které jsou pro oblast veřejné správy klíčové.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program, případně program BBA. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul MPA, neboli Master of Public Administration představuje postgraduální manažerské vzdělání v oblasti veřejné správy určené pro vedoucí úředníky a manažery institucí veřejné správy. Svou úrovní je tento titul srovnatelný s titulem MBA, pouze s tím rozdílem, že je určeno pro veřejný, nikoliv soukromý sektor.
GARANTI PROGRAMU