MBA Krizový a bezpečnostní management

MBA Krizový a bezpečnostní management

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
69 000 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

O programu

Program krizový a bezpečnostní management je určen zejména pro zaměstnance policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní úředníky a dalším, kteří se zabývají bezpečnostním managementem, ochranou vnitřní bezpečnosti a přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním. Díky studiu tohoto profesního programu se uplatníte na vedoucích pozicích ve státní správě, jako specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení nebo jako řídící pracovníci bezpečnostních služeb. Hlavním cílem programu je vysvětlit soudobé pojetí bezpečnostního managementu ve vědě i v oficiálním a právním kontextu na různých úrovních. Program popisuje a vysvětluje metody a nástroje komplexního integrovaného systému řízení rizik a řízení krizí, učí studenty navrhnout vhodná opatření pro jednotlivé krizové stavy, popisuje fáze a důsledky krize včetně preventivních opatření předcházení krizím, včetně systémů včasného varování. Studenti absolvováním programu naleznou uplatnění především ve veřejné správě, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích které se zabývají krizovým řízením zabývají, anebo v odborech zaměřených na zajišťování bezpečnosti osob a majetku. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program poskytuje odborníkům zabývajícím se problematikou krizového řízení a bezpečnosti potřebné v praxi využitelné penzum znalostí a dovedností. Studiem programu krizový a bezpečnostní management získá student nejen teoretické znalosti, ale zaměření především na praktické zvládnutí taktik a metod, které jsou pro řízení krize a bezpečnosti nezbytné. Dále je program zaměřen na praktické návrhy a opatření pro jednotlivé krizové stavy. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prague Institute of Business získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním diplomové práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2. semestr Zakončení studia
Teorie bezpečnosti Prevence kriminality Diplomová práce
Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní schopnosti Ústřední orgány státní správy
Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS Legislativní rámec bezpečnosti v České republice
Krizový management Krizová komunikace
Bezpečnost a její řízení Řízení rizik
Studium MBA je skvělou volbou, pokud chcete být perfektně připraveni na měnící obchodní prostředí a s tím související nové způsoby podnikání. Nezávisle na tom, zda již máte dokončené vysokoškolské vzdělání či pouze disponujete léty praxe, tento typ postgraduálního studia vám pomůže zvýšit konkurenceschopnost na pracovním trhu a rozšíří vaše dovednosti a schopnosti potřebné k udržení či posílení své pozice na trhu. Obeznámíte se s nejnovějšími trendy v mezinárodním podnikání a naučíte se pracovat s moderními metodami a nástroji potřebnými k budování a vedení úspěšného podniku.
Studium MBA vás donutí vystoupit z vaší komfortní zóny s cílem prohloubit a rozšířit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti managementu a podnikání. Během studia budete mít mnoho příležitostí k vytvoření nových kontaktů a vztahů, díky kterým se vám do budoucna otevřou nové možnosti a získáte přístup nejen k mnoha odborným a zkušeným lektorům, ale také podnikatelům, kteří vám poskytnou skvělý vhled do obchodního světa. Objevíte nové způsoby a cesty, jak se posunout dál a budete schopni uvažovat o některých obchodních problémech v nadnárodním měřítku a v souvislosti s různými globálními událostmi. Jistota zaměstnání a vyšší plat už jsou jen příjemným bonusem, který studiem získáte.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program, případně program BBA. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejprestižnějších manažerských kvalifikací. Jeho hlavním cílem je poskytnout komplexní znalosti nejnovějších obchodních praktik a jejich následnou aplikaci v praxi. Po úspěšném dokončení studijního programu je jeho absolvent oprávněn zapsat si titul MBA za své jméno.
GARANTI PROGRAMU