LLM Mezinárodní právo

LLM Mezinárodní právo

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
74 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Program Master of Laws se specializací na právo mezinárodní je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti práva mezinárodního obchodu a základů mezinárodního práva soukromého. Program je určen pro ty studenty, kteří chtějí rozšířit své doposud nabyté vědomosti a zkušenosti a zajímají se především o jejich aplikaci v praxi a reálném životě.
Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Postgraduální studium programu LLM se zaměřením na mezinárodní právo je určeno zejména pro ty studenty, kteří již disponují určitou právní praxí z této oblasti práva a chtějí své poznatky a vědomosti obohatit o další cenné zkušenosti. Program studentům poskytne důležité poznatky a informace pro výkon praxe a nabídne jim pohled na mezinárodní právo a problematiku s tím spojenou v širších souvislostech a ve vztahu k ostatním právním disciplínám. Úspěšným dokončením studia nejen získáte nový pohled na mezinárodní právo, ale též zvýšíte svou kvalifikaci a možnosti uplatnění na pracovním trhu.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Smluvní právo Mezinárodní humanitární právo Diplomová práce
Mezinárodní právo veřejné Mezinárodní právo životního prostředí
Právo mezinárodního obchodu Mezinárodní právo trestní
Právo mezinárodních organizací Právo mezinárodní bezpečnosti
Základy mezinárodního práva soukromého Diplomatické právo, protokol a etika
V České republice je titul LLM standardně považován za profesní titul. Obvykle se pro studium LLM rozhodnou ti studenti, kteří již disponují předchozím právním vzděláním a mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva. Důraz je kladen zejména na rozšíření teoretických znalostí a jejich následná aplikace v praxi a reálných životních situacích. Absolventi tohoto programu tak nejen zvýší svou kvalifikaci, ale díky poznatkům z praxe také vylepší svou pozici na pracovním trhu.
Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, s právem veřejným a právem mezinárodním, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul LLM, neboli Master of Laws, je titulem magisterského stupně navazující na úspěšné absolvování vysoké školy, zpravidla se specializací na právo a právní problematiku. Titul je typický především pro anglosaské země a v České republice má povahu profesního titulu.
GARANTI PROGRAMU