LLM Právo v podnikání

LLM Právo v podnikání

Klasická forma studia:

Studium je zahajováno 2x ročně – vždy v říjnu a květnu.

Online forma studia:

Program je možné studovat kompletně online.
Začít se studiem tak můžete kdykoliv a nemusíte čekat na zahájení výukového bloku.
74 900 Kč Přihlásit se
Kde studium probíhá Prague Institute of Business

Na Výsluní 201/13, Praha 10, 100 00
Česká republika

PODKLADY K PROGRAMU
O programu

Studijní program LLM Právo v podnikání je určen k poskytnutí detailního porozumění právních aspektů v podnikatelském prostředí. Program je navržen tak, aby vybavil studenty nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti podnikového práva, což je zásadní pro úspěšné působení v moderním obchodním světě. Studenti se naučí interpretovat a aplikovat právní předpisy v různých obchodních kontextech, pochopí právní rámce, které ovlivňují podnikání, a budou schopni identifikovat a řešit právní problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu podnikání. Program klade důraz na pochopení smluvního práva, obchodních transakcí, duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního obchodního práva. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Absolventi programu budou vybaveni dovednostmi potřebnými pro efektivní práci v právních odděleních korporací, advokátních kancelářích, státní správě, nebo jako samostatní právní poradci v oblasti podnikání. Program rovněž podporuje rozvoj kritického myšlení a analytických schopností, které jsou nezbytné pro úspěšné orientování se v komplexním a dynamickém právním prostředí. Cílem programu je vybavit studenty pochopením právních aspektů podnikání a poskytnout jim praktické nástroje pro orientaci v právních otázkách souvisejících s moderním podnikáním.

 

PRŮBĚH STUDIA

Studium je rozděleno do dvou semestrů, v každém z nich studenti absolvují 5 předmětů. Výuka jednotlivých předmětů probíhá prostřednictvím seminářů, které se konají zpravidla v sobotu. Konkrétní rozpis seminářů obdrží studenti vždy před zahájením daného semestru (říjen či květen). Rozsah výuky se odvíjí od rozsahu jednotlivých předmětů, zpravidla se jedná o 2 až 3 vyučovací hodiny. Účast je nepovinná, nicméně všem studentům ji doporučujeme. Studium je dále doplněno e-learningovým systémem, ve kterém studenti naleznou veškeré potřebné informace, skripta, případně literaturu potřebnou k úspěšnému absolvování předmětu.

Konzultace s lektory mimo semináře probíhá nejen prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také videokonferencí či osobně. Jednotlivé předměty jsou zakončeny testem a vyhotovením seminární práce, obě tyto studijní povinnosti jsou vždy vyhodnocovány garantem daného předmětu. Celé studium je poté ukončeno vypracováním a úspěšnou obhajobou závěrečné práce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

1. semestr 2.semestr Zakončení studia
Obchodní právo Smluvní právo a smluvní strategie Diplomová práce
Corporate governance Finanční právo a jeho aplikace v podnikání
Právní aspekty mezinárodního obchodu Etika a právo v podnikovém prostředí
Duševní vlastnictví a ochrana práv v podnikání Řešení obchodních sporů a arbitráže
Pracovní právo a jeho aplikace v podnikání Daňové právo a podnikání
V České republice je titul LLM standardně považován za profesní titul. Obvykle se pro studium LLM rozhodnou ti studenti, kteří již disponují předchozím právním vzděláním a mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva. Důraz je kladen zejména na rozšíření teoretických znalostí a jejich následná aplikace v praxi a reálných životních situacích. Absolventi tohoto programu tak nejen zvýší svou kvalifikaci, ale díky poznatkům z praxe také vylepší svou pozici na pracovním trhu.
Absolvent programu LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, s právem veřejným a právem mezinárodním, které budou doplněny konkrétními případy z praxe.
Ke studiu jsou uchazeči přijímání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK. Jedinou podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program. (Z této podmínky může vedení institutu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.)
Titul LLM, neboli Master of Laws, je titulem magisterského stupně navazující na úspěšné absolvování vysoké školy, zpravidla se specializací na právo a právní problematiku. Titul je typický především pro anglosaské země a v České republice má povahu profesního titulu.
GARANTI PROGRAMU